XPSN

اندیشه ای چنان بلند و متعالی که دارنده اش از استقبال خطر یا حتی مرگ نهراسد!

متن کامل کتاب «فاطمه فاطمه است» دکتر شریعتی | خبرنامه …

چرا از میان همه اصحاب، همه خویشاوندان نزدیکش و حتی همه دخترانش، تنها خانه فاطمه باید در مسجد باشد و دیوار به دیوار خانه او؟ آن چنان که گویی یک خانه است و یک خانه بود. خانه محمد، خانه فاطمه است، خانواده محمد یعنی خانواده …

سخنان نیچه | جدول یاب

در باب مقایسه کلی زن و مرد می توان گفت که اگر زن غریزه ایفای نقش دوم را نداشت، هرگز در آرایش خود به این سان نبوغ نمی یافت. از آنچه با عظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی دور بودن از آرایش و …

ای برادر تو همه اندیشه ای

بندگی از جهت اینکه واگذاری ونفی ِخویشتن است ،امری ممتنع بنظر می رسد ولی از طرف دیگر از آنجا که بنده از خود چیزی ندارد (حتی هستی موهبتی خویش را)، لذا چیزی برای از دست دادن ندارد و برای بدست آوردن …

با حضور خدا همه چیز ممکن خواهد بود – ChristNetwork

پاره ای از دانشمندان که خطر را جدّی می بینند معتقدند؛ تنها فرصت برای نجات زمین کمتر از ده سال است. زیرا بعد از آن روند فروپاشی حیات سیّاره،برگشت ناپذیر خواهد شد، این با عقل جور در می آید.

ادبیّات فارسی | فارسی یازدهم

هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدی می چریدیم؛ از بوته ای به بوته ای و از شاخی به شاخی. معنی کلماتی را که نمی فهمیدیم، از آنها می گذشتیم. نه کتاب لغتی داشتیم و نه کسی بود که از او بتوانیم بپرسیم.

برچسب‌ها:, , , ,