XPSN

با شکاف سیاست فرهنگی و امر مدنی مواجهیم

طبقه سه

سیاست فرهنگی برای مفید و مؤثر بودن، نیازمند بازگشت به جامعه و مردم است. هم در محتوا و هم در فرایند سیاست‌گذاری؛ ما با شکاف سیاست فرهنگی و امر مدنی مواجهیم.

شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی

شکاف فرهنگی کلیسا و دولت هم که به نوع خود شکافی هویتی است، با غلبه یافتن اقتصاد محوری بر جنبه های مختلف زندگی در این جوامع، قدرت بسیج خود را از دست داد و شکاف های اساسی قرن 19 و 20 بر محور مسائل اقتصادی و اجتماعی شکل گرفتند. به عبارت دیگر از اثرات مهم نوگرایی در غرب، کم شدن شکاف …

سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسـیب‌های اجتمــاعی

بدین منظور شورای فرهنگی- اجتماعی زنان به عنوان مرکز سیاستگذار در امور بانوان با توجه به اصل دهم و هجدهم قانون اساسی درخصوص اهمیت تشکیل نهاد خانواده و پاسداری از آن و حفظ شأن و کرامت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آن بر مبنای موازین و حقوق اسلامی و نیز بر مبنای بند هجدهم وظایف …

عُرف؛ نقطه‌ی تلاقی اخلاق و سیاست! – خبرآنلاین

به‌همین دلیل هم به‌زعم هگل، هیچ «انقلاب» سیاسی‌ بدون «رفرم» دینی موفق نمی‌بود (با اشاره به تجربه‌ی دوران «ترور» ازپی انقلاب فرانسه)؛ واز همین‌رو، سیاست دولت و هرگونه تحول‌خواهی مدنی، نمی‌توانست مغایر دین یا نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و بماند.

(PDF) میراث سیاسی و سیاست میراثی | Hamid Fahimi – Academia.edu

‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫شــدند.‬ ‫گران‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫تا‬ ‫دو‬ ‫روانپزشــکی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫بیماران‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫جزو‬ ‫روانپزشکی‬ ‫بیماران‬ ‫دارو‬ ‫گرانی‬ ‫دارند،‬ ‫نیاز‬ ‫دارو‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫مستمر‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫است.‬ ‫داده …

برچسب‌ها:, , ,