XPSN

با که باید گفت این حال عجیب؟

با که باید گفت این حال عجیب؟ | محدثه حسن نیا

با که باید گفت این حال عجیب؟ همیشه عاشق کنج اتاق تاریکم بوده ام. یادم نمی رود برهه ای از زندگی ام را، مدتی طولانی از خانه بیرون نیامدم.

گوهر (گنجینه های مکتوب) :: فریدون مشیری : از دیار آتشی : گرگ

با که باید گفت این حال عجیب؟… حاشیه ای برای این گوهر بنویس این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

با که باید گفت این حال عجیب؟..

اینکه انسان هست این سان دردمند. گرگ ها فرمانروایی می کنند وآن ستمکاران که با هم محرم اند. گرگ هاشان آشنایان هم اند گرگ ها همراه و انسان ها غریب. با که باید گفت این حال عجیب؟.. فریدون مشیری

سه شنبه ها با شعر: گرگ ها همراه و انسان ها غریب با که باید …

اینکه انسان هست این سان دردمند. گرگ ها فرمانروایی می کنند. و آن ستمکاران که با هم محرم اند. گرگ هاشان آشنایان هم اند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب. با که باید گفت این حال عجیب؟… سه شنبه ها با شعر

گفت دانایی که گرگی خیره سر/ هست پنهان در نهاد هر

اینکه انسان هست این سان دردمند/ گرگ ها فرمانروایی میکنند وان ستمکاران که با هم محرمند/ گرگ هاشان آشنایان همند گرگ ها همراه و انسان ها غریب/ با که باید گفت این حال عجیب (فریدون مشیری)

برچسب‌ها:, , , ,