XPSN

بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی …

از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی آسیب‌پذیری شهرها از منظر پدافند غیرعامل با مورد نمونه شهر اردبیل انجام گرفته است.

بررسی آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل( مطالعه مورد …

بررسی آسیب پذیری شهر از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر اردبیل) با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات مستمر کشورهای همسایه و غیرهمسایه، متأسفانه پروژه ها و تأسیسات اقتصادی و زیر بنایی …

شهر اردبیل

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آسیب پذیری مکانی زیرساخت های شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل با رویکردی کاربردی- توسعه ای و روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از 18 شاخص تأثیر گذار در قالب 5 …

برچسب‌ها:, ,