XPSN

رنج باغدار و منفعت دلال

از «رنج باغدار» تا «گنج دلال»/ کی‌ بود، کی بود؟ من نبودم …

است، افزایش بی رویه قیمت میوه در بازار و تنگی دست باغدار بی اختیار ذهن‌ها را متوجه واسطه‌ها می‌کند، دلالانی که نابرده رنج، گنج می‌یابند و تولیدکننده و مصرف‌کننده ناراضی از قیمت‌ها به ناچار به این شرایط تن داده‌‌‌اند.

برچسب‌ها: