XPSN

بی نفعی خواهان و ایراد بی نفعی خواهان چیست؟ | بنیاد وکلا

ایراد بی نفعی خواهان. به موجب بند 10 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، “زمانی که خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد”، خوانده می تواند ایراد بی نفعی خواهان را به دادگاه ارائه کند. در این شرایط، دادگاه بی نفع بودن یا ذی نفع بودن خواهان را مدنظر قرار می دهد.

ایراد بی نفعی خواهان | تعریف – ذینفع بودن در طرح دعوا …

ایراد بی نفعی خواهان در ماده‌ 84 قانون آئین دادرسی مدنی مواردی که دعوا رد ‌‌‌می‌شود مطرح شده است. یکی از این موارد بی‌نفعی خواهان دعوا است‌‌‌.

انواع ایرادات قانونی به ماهیت دعوا

ایراداتی که مانع در جریان دادرسی ایجاد می‌کند. این ایرادات عبارت از ایراد عدم توجه دعوا، ایراد امر قضاوت‎شده، ایراد بی‌نفعی خواهان، ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا، ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا، ایراد جزمی نبودن دعوا و ایراد به زمان اقامه دعوا است.

مصادیق صدور قرار رد دعوی در قانون آیین دادرسی دادگاههای …

9/22/2016 · ایراد جزمی نبودن دعوی ۱۵. ایراد بی نفعی خواهان. ۱۶. ایراد به زمان اقامه دعوی، مثل دعوی نفی ولد که پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود. ۱۷.